Ce amenzi poate lua un PFA?

Timp citire:

Vom trata care sunt amenzile pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și întreprinderi familiale (IF).

1. Nedepunerea declarației 200, 220

În termen de 15 zile de la inființare (de la data ridicării certificatului de la registrul comerțului) trebuie să te prezinți la administrația financiară locală pentru înregistrare.

În baza  declarațiilor  220 și 200, organul fiscal emite decizia de impunere pentru plăți anticipate în care stabilește contribuția de asigurări  sociale de sănătate datorată anticipat și termenele de plată.
Declarația  se poate depune
– la organul fiscal în a cărui rază teritorială iși are domiciliul fiscal contribuabilul, persoana fizică cu domiciliul în România;
– organul fiscal competent definit potrivit legilor în vigoare, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.
– direct la registratura organului fiscal
– prin poștă, prin scrisoare recomandată
– online, urmând instrucțiunile postate pe www.anaf.ro/ Declarații electronice/ Persoane fizice, în acest caz fiind necesar ca persoana fizică/împuternicitul/reprezentantul fiscal să dețină un CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT și să obțină dreptul de utilizare a serviciului Depunere declarații online.

Sancțiuni pentru  nedepunerea la termen a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

[ads2]

2. Declarația 300  se depune la fiecare perioadă  fiscală avută de persoana impozabilă, lunar sau trimestrial, anual. Contravenţia prevăzută pentru nedepunerea declarației 394 se sancționează cu: amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice autorizate.

3. Declaraţia 392,  privind livrările de bunuri şi servicii efectuate în anul anterior, cu clasificarea: 392A – pentru cei care sunt înregistraţi în scopuri TVA (au RO la codul fiscal) şi 392B – pentru cei care nu sunt înregistraţi în scopuri TVA (cei care nu au RO la codul fiscal). Formularul se depune la administraţia financiară până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se face raportarea. Se depune în format electronic sau prin poştă ca scrisoare recomandată. Potrivit Codului de procedură fiscală, amenzile pentru nedepunerea declarațiilor infomative 392A si 392B se sancționează cu amenzi de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice.

 4. Declarația  394 se depune la fiecare perioadă  fiscală avută de persoana impozabilă, lunar sau trimestrial, similar decontului de TVA 300. Contravenţia prevăzută pentru nedepunerea declaratiei 394 se sancționează cu: amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice autorizate.

5. Declarația 390. Declarația recapitulativă se depune lunar, în condițiile prevăzute la art. 156^4 din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul fiscal. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declarația recapitulativă numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei.

Atât nedepunerea la termenul legal cât și depunerea de declaraţii recapitulative cu sume incorecte ori incomplete se sancţionează cu amendă astfel:
– nedepunerea declaraţiei la termenul legal: de la 1.000 la 5.000 lei;
– depunerea declaraţiei recapitulative cu date incorecte ori incomplete: de la 500 la 1.500 lei.

Nu se sancţionează contravenţional :
• persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă depunerea declaraţiei recapitulative cu sume incorecte ori incomplete nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării.
• persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.
• persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

6.  Întrucat declarația 112 se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță pe portalul e-România, data depunerii acesteia este data înregistrării declarației pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului declarațiilor.

Neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele fizice autorizate.

7. Vânzarea către persoane fizice fără casă de marcat.  Neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota și de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate precum și neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 40.000 lei, în unele cazuri putând fi dispusă și suspendarea activității pe o perioada de 3 luni. Prin urmare, chiar dacă la cererea clienților se emit si facturi, încasarea acestora trebuie facută numai cu bon fiscal emis de casa de marcat, fară să se emită și chitanța.

Clienții  vor solicita și vor păstra bonurile fiscale până la părăsirea unității, în vederea prezentării lor la un eventual control. De asemenea, operatorii economici care sunt dotați cu aparate de marcat fiscale sunt obligați să afișeze la loc vizibil anunțuri de atenționare a clienților cu privire la obligația acestora de a păstră bonul fiscal până la ieșirea din unitate. Lipsa afișării acestui anunț constituie contravenție, fiind sancționată cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei.

8. Declaratia 600 – declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. Declaraţia se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Conform Codului de Procedura Fiscală, art. 219, neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege a contribuţiilor constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice.

9. Necompletarea NIR-ului pentru recepția de marfăNota de recepție și constatare de diferențe se întocmește în momentul recepționării bunurilor intrate în unitate, fără a exista un decalaj de timp între momentul intrării bunurilor și momentul efectuării recepției și, deci, a întocmirii acestui document. Sancțiunea care se aplică pentru această contravenție este amenda cuprinsă între 300 lei și 4000 lei,conform art. 42 alin. (1) a doua liniuță din aceeași lege.

Sursa: gestiunepfa.ro

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.