Ce declaratii fiscale se depun in martie 2015?

Timp citire:

Luni 2 martie 2015

 • Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi Declaraţie  pentru anul trecut

Se completeaza de plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor.

 • Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe Formular

Se completeaza de persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în Romania.

 • Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit Formular 205  pentru anul trecut

Vezi articolul de aici ”Declaratia 205 – se mai depune pentru veniturile salariale aferente anului 2014?”

 • Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate Formular 400 pentru plăţile făcute în anul trecut.   

Se depune de catre plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate.

Vineri 6 martie 2015

 • Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092

Se depune de catre contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

Marti 10 martie 2015

 • Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Se depune de catre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Vezi articol ”Cum se face ajustarea TVA la ieşirea din evidenţa plătitorilor de TVA?”

Luni 16 martie 2015

 • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1)Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47)Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile
 • Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile
 • Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 49)Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile
 • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precedentă
 • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentăAntrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
 • Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul …  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1)Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
 • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular    (anexa nr. 57)
 • Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale  Formular 204  pentru anul trecut

Miercuri 25 martie 2015

 • Plata taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor

Se depune de catre organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

 • Plata taxelor aferente licenţelor de organizare a jocurilor de noroc, precum şi taxele anuale aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto şi pariuri mutuale – pentru anul în curs

Se depune de catre Compania Naţională „Loteria Română” – S.A

 • Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2015

Se depune de catre contribuabilii care realizează venituri din activităţi indep., cedarea folosinţei bunurilor  (cu excepţia veriturilor din arendare),  activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură.

 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Depun plătitorii de următoarele venituri:

– din drepturi de prop. intelectuală;
– din contracte/ convenţii civile şi de agent;
– expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
– obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.
– din premii şi jocuri de noroc
– obţ. de nerezidenţi
– din alte surse

 • Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului I

Se depune de contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i).

Se depune:
– lunar de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– alte termene de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

 • Definitivarea şi plata  impozitului pe profit pe anul precedent Formular 101   

Se depune:
– Contrib. plătitori de imp. pe profit, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b)., alin. (14) şi (15)
– Contrib. care au optat  pentru un exerciţiu financiar diferit depun declaraţia şi plătesc imp. până pe data de 25 a celei de-a treia luni  de la închiderea anului fiscal modificat.

 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedentă și trimestrul precedent

Se depune de catre:
– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e)
– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)
– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)

 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

Se depune de catre persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular).

Vezi aici cum se completeaza si verifica ”Cum întocmești și verifici Decontul de TVA?”

 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Se depune de catre persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Vezi: ”Cine depune și când se depune formularul 301?”

 • Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

Se depune de catre persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

Vezi: ”Cum se face ajustarea TVA la ieşirea din evidenţa plătitorilor de TVA?”

 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Se depune de catre persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

Vezi: ”Cum se face ajustarea TVA la ieşirea din evidenţa plătitorilor de TVA?” si ”Anulare cod TVA pentru nedepunerea deconturilor – ce este de făcut?”

 • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

Se depune de catre contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Se depune de catre:
– pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
– pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

 • Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Se depune de catre pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Vezi si articol ajutator ”Tot ce trebuie să ştii despre TVA la încasare”

 • Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor Formular 104

Se depune de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.de către persoana responsabilă.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *