Ce declaratii trebuie depuse in ianuarie 2015?

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 31 December, 2014

Până pe data de 9 ianuarie – vineri

Declaratia 092 reprezintă o declaraţie de menţiuni prin care se schimbă perioada fiscală la TVA. Formularul îl depune numai persoanele impozabile care au în vector perioada fiscală trimestru şi efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri. Pe baza formularului se trece de la TVA trimestrial la TVA lunar.

Perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:
a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 156 alin. (1) din Codul fiscal;
c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

Pont: Pănă vă obişnuiţi cu transmiterea declaraţiilor, până vă intră în sânge, vă sfătuiesc să intraţi aici, să vă alegeţi numărul de declaraţie şi să citiţi cu atenţie notele explicative la fiecare declaraţie. Citind nota explicativă veţi învăţa, cu timpul, cine trebuie să depună declaraţia respectivă, care este termenul de depunere, cum se completează şi alte informaţii de folos.

Până pe data de 12 ianuarie – luni

Declaraţia 096 se depune de persoanele care sunt înregistrate la TVA şi nu depăşesc plafonul de TVA de 65.000 Euro la cursul de la aderarea Romanei la UE, respectiv nu depăşesc 220.000 lei şi doresc să iasă de la TVA. Dacă ieşiţi de la TVA să nu uitaţi de ajustările taxei deduse, vezi aici ”Cum se face concret ajustarea TVA la iesirea din evidenta platitorilor de TVA?”.
Declaraţia va fi insoţită de Certicatul de înregistrare în scopuri de TVA, în original. Certificatul  de TVA o să rămână la ei. Nu mai aveţi nevoie de certificat de TVA din moment ce ieşiţi de la TVA.

Până pe data de 15 ianuarie – joi

 • Depunerea Declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu, Formular (anexa nr. 31)

Se depune de catre gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri și băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri.

 • Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular   (anexa nr. 36)

Se depune de catre micii producători de vinuri liniştite.

 • Depunerea  Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut  Formular (anexa nr. 37)

Se depune de catre micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25).

 • Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2014

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere.

 • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul Formular (anexa 31^1)

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

 • Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2)

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Se depune de catre operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice).

 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35)

Se depune de catre operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice).

 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47)

Se depune de catre destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile.

 • Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile.

 • Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49)

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile.

 • Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

 • Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

 • Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1)

Se depune de catre operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

 • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57)

Se depune de catre antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

 • Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat  / norma de venit Formular 220 pentru anul în curs

Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere. Pentru a vedea mai multe informati despre declaratia 220, intra la postul: ”Cine depune si cand se depune Declaratia 220?”.

 • Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile

Se depune de catre antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorială.

[ads]

Până în data de 26 ianuarie – luni

 • Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2015 şi a modului de determinare a acesteia. 

Se depune de catre persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent.

 • Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior 

Se depune de catre persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale.

 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Se depune de catre plătitorii de următoarele venituri:

 1. – din drepturi de prop. intelectuală;
 2. – din contracte/ convenţii civile şi de agent;
 3. – expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
 4. – obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.
 5. – din premii şi jocuri de noroc
 6. – obţ. de nerezidenţi
 7. – din alte surse
 • Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent Formular 094 

Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din  C.F., care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro.

Se depune:
– lunar de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– trimestrial de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
– semestrial de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
– alte termene de catre contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112   pentru luna precedentă

Se depune de catre:
– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e)
– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)
– orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)

 • Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208  , aferente semestrului precedent (format electronic)

Se depune de catre notarii publici.

 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

Se depune de catre persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

Se depune de catre persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular).

Pentru a vedea modul de intocmire si verificare a decontului de TVA, intra la postul: ”Cum întocmești și verifici Decontul de TVA?”

 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)

Se depune de catre persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

 • Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

Se depune de catre persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

Se depune de catre persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

 • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES

Se depune de catre contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

Declaratia 390 se depune şi de către neplătitorii de TVA care nu au cifra pentru a intra la TVA (220.000 lei) şi efectuează livrări intracomunitare, primesc servicii intracomunitare sau fac achiziţii intracomunitare pana în 10.000 Euro, respectiv 34.000 lei. Aceştia obţin un cod special de TVA care se foloseşte numai pentru depunerea declaraţiei 390.

 • Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

Se depune de catre:
– pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
– pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular  (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent

Se depune de catre beneficiarii scutirilor (instituţii, organizaţii)  de accize.

 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular  (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent

Se depune de catre vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă.

 • Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Se depune:
a) pentru intrarea prin opţiune în sistem:  până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent
b) pentru ieşirea din sistem – până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul

 • Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului  în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale

Se depune de catre:
– pers. juridice care plătesc  dividende către acţionari sau asociaţi
– pers. juridice române care distribuie/plătesc dividende către o pers. juridică română conform art. 36

 • Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc.

  (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare)

Se depune de catre organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin  TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.

 • Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Se depune de catre pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

In ecranul din partea dreapta a site-ului, puteti vizualiza in Calendar declaratii fiscale, ce declaratii trebuie depuse pe zile. In Calendar declaratii fiscale sunt trecute si zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.

[ads2]

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *