Tot ce trebuie să ştii despre arendare

Ce se înţelege prin arendare?

Locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare.

Arendarea are ca obiect exploatarea pe o durată nedeterminată a bunurilor agricole, contra unui preţ stabilit prin contractul de arendare, încheiat între proprietarul bunurilor agricole, în calitate de arendator şi pe de altă parte primitorul (locatorul) în calitate de arendaş.

Ce trebuie să ştii despre contractul de arendare?

  1. Contractul de arendare trebuie încheiat sub formă scrisă, dacă nu este încheiat sub formă scrisă stă sub sancţiunea nulităţii absolute.
  2. Arendaşul, adică primitorul, trebuie să depună un exemplar al contractului de arendare, la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile arendate.
  3. Dacă arendaşul este persoană fizică este obligat să depună contractul de arendare la ANAF Direcţia Judeţeană de care aparţine. Contractul se depune în termen de 15 zile de la încheiarea lui. În cazul nerespectării termenului de depunere, se plăteşte o amendă care diferă de judeţ, undeva între 25 şi 500 de lei/contract.
  4. În contract este recomadabil să fie trecută perioada pentru care se încheie contractul de arendare – perioadă nedeterminată sau perioadă determinată (ex. perioada necesară recoltării legumelor).
  5. În contract este recomandabil să fie trecută şi obligaţia arendaşului de a asigura bunurile agricole împotriva eventualelor riscuri.
  6. Contractele de arendare constituie titlu executoriu pentru plata arendei în termenele şi modalităţile stabile în contract.
  7. Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea şi publicarea contractului de arendare revin arendaşului.

Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat?

Da, dar numai în baza acordului scris dat în prealabil de arendator, proprietar.

Se poate reduce arenda stabilită în cazul pierderii recoltei şi în ce condiţii?

Da se poate reduce arenda stabilită în contractul de arendare dar numai în condiţia în care nu s-a cunoscut cauza producerii pagubei la data încheierii contractului.

Este posibilă cesiunea arendării şi/sau subarendarea?

Arendaşul poate să cesioneze arendarea dar numai soţului/soţiei, copiilor majori care particiă la exploatarea bunurilor arendate şi numai cu acordul scris al arendatorului.
În schimb subarendarea totală sau parţială este interzisă.

Drepul de preemţiune în cazul vânzării bunurilor date în arendă, trebuie respectat?

Da trebuie respectat dreptul de preemtiune. Legea 17/2014 prevede respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vechi şi a staului român, în ordinea menţionată.

Stabilirea impozitului pe venit şi contribuţia de sănătate

Impozitul pe veniturile din arendă obţinute de persoanele fizice se calculează numai prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.

Venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de baza minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Termene şi mod de declarare

Arendaşii au obligaţia declarării impozitului pe venit şi al obligaţiilor reprezentând contribuţiile individuale de asigurări sociale de saănătate reţinute la sursă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Depun Declaraţia 100 şi Declaratia 112, sectiunea C, randul 26.

You May Also Like…

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *