Tot ce trebuie să știi despre arendare

Timp citire:

Ce se înțelege prin arendare?

Locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare.

Arendarea are ca obiect exploatarea pe o durată nedeterminată a bunurilor agricole, contra unui preț stabilit prin contractul de arendare, încheiat între proprietarul bunurilor agricole, în calitate de arendator și pe de altă parte primitorul (locatorul) în calitate de arendaș.

Ce trebuie să știi despre contractul de arendare?

  1. Contractul de arendare trebuie încheiat sub formă scrisă, dacă nu este încheiat sub formă scrisă stă sub sancțiunea nulității absolute.
  2. Arendașul, adică primitorul, trebuie să depună un exemplar al contractului de arendare, la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile arendate.
  3. Dacă arendașul este persoană fizică este obligat să depună contractul de arendare la ANAF Direcția Județeană de care aparține. Contractul se depune în termen de 15 zile de la încheiarea lui. În cazul nerespectării termenului de depunere, se plătește o amendă care diferă de județ, undeva între 25 și 500 de lei/contract.
  4. În contract este recomadabil să fie trecută perioada pentru care se încheie contractul de arendare – perioadă nedeterminată sau perioadă determinată (ex. perioada necesară recoltării legumelor).
  5. În contract este recomandabil să fie trecută și obligația arendașului de a asigura bunurile agricole împotriva eventualelor riscuri.
  6. Contractele de arendare constituie titlu executoriu pentru plata arendei în termenele și modalitățile stabile în contract.
  7. Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea și publicarea contractului de arendare revin arendașului.

Arendașul poate schimba categoria de folosință a terenului arendat?

Da, dar numai în baza acordului scris dat în prealabil de arendator, proprietar.

Se poate reduce arenda stabilită în cazul pierderii recoltei și în ce condiții?

Da se poate reduce arenda stabilită în contractul de arendare dar numai în condiția în care nu s-a cunoscut cauza producerii pagubei la data încheierii contractului.

Este posibilă cesiunea arendării și/sau subarendarea?

Arendașul poate să cesioneze arendarea dar numai soțului/soției, copiilor majori care particiă la exploatarea bunurilor arendate și numai cu acordul scris al arendatorului.
În schimb subarendarea totală sau parțială este interzisă.

Drepul de preemțiune în cazul vânzării bunurilor date în arendă, trebuie respectat?

Da trebuie respectat dreptul de preemtiune. Legea 17/2014 prevede respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vechi și a staului român, în ordinea menționată.

Stabilirea impozitului pe venit și contribuția de sănătate

Impozitul pe veniturile din arendă obținute de persoanele fizice se calculează numai prin reținere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final.

Venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, și nu poate fi mai mică decât un salariu de baza minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția.

Termene și mod de declarare

Arendașii au obligația declarării impozitului pe venit și al obligațiilor reprezentând contribuțiile individuale de asigurări sociale de saănătate reținute la sursă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Depun Declarația 100 și Declaratia 112, sectiunea C, randul 26.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.