Sinteză Codul Fiscal – venituri din salarii

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 12 July, 2014

Definiție: = sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in banii si/sau in natură obținute de o persoană fizică ce desfășoară o activitate in baza unui contract individual de muncă.

– Tipuri de venituri, asimilate salariilor:

 • indemnizații din funcții de demnitate publică;
 • indemnizații aferente unei funcții alese in cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 • indemnizația lunară brută, suma din profitul net cuvenită administratorilor;
 • drepturile la solda lunară, etc., a personalului militar;
 • remunerația primită de directori in baza contractului de mandat;
 • remunerația primită de președintele asociației de proprietari in baza contractului de mandat;
 • sumele primite de membrii fondatorii ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică;
 • sumele primite de reprezentanții AGA, consiliul de administrație, comisia de cenzori, etc.;
 • sumele primite de reprezentanții in organisme tripartite;
 • indemnizația lunaraâă a asociatului unic;
 • sumele acordate de organizații nonprofit si alte entități neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru salariații din instituțiile publice;
 • sumele primite pentru incapacitate temporară de muncă.

– Avantaje asimilate salariilor: avantajele in bani/natura sunt impozabile, indiferent de forma organizatorică a entității care le acordă:

 • utilizarea oricărui bun, din patrimoniul afacerii, in scop personal;
 • cazare, hrană, îmbracăminte, precum și alte bunuri și servicii oferite gratuit sau sub prețul pieții;
 • împrumuturi nerambursabile;
 • abonamente telefonice utilizate in scop personal;
 • abonamente de transport, utilizate in scop personal.

Evaluarea avantajelor in natura sub forma folosirii numai in scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii:
▪     evaluarea folosinței cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicându-se un procent de 1,7% pentru fiecare lună, la valoarea de intrare a acestuia. In cazul in care vehiculul este închiriat de la o terță persoană, avantajul este evaluat la nivelul chiriei.
▪     evaluarea folosinței cu titlu gratuit a locuinței primite se face la nivelul chiriei. Avantajele conexe, gen apă, gaz, electricitate, sunt evaluate la valoarea lor efectivă.

[ads2]

– Nu sunt incluse in veniturile salariale și nu sunt impozabile:

 • ajutoarele de înmormântare;
 • ajutoare pentru pierderi produse in gospodării ca urmare a unor calamității naturale;
 • ajutoare pentru boli grave și incurabile;
 • ajutoarele pentru naștere;
 • veniturile reprezentând cadouri pentru copii minori ai angajaților si pentru angajate de 8 Martie (valoarea cadoului să nu depășeascp 150 lei);
 • contravaloarea transportului de la locul de muncă la domiciliu.

– Deducerea personală:

Deducere personală = deducere x [1- (venit brut -1000)/2000]

*persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma deducerii personale;

*se acordă numai pentru veniturile din salarii la locul de muncă unde se află funcția de bază;

*deducerea personală se acordă pentru persoane fizice care au un venit lunar brut de până la 1000 lei, astfel:
▪     contribuabilii care nu au persoane in întreținere -250 lei
▪     contribuabilii care au o persoană in întreținere -350 lei
▪     contribuabilii care au două persoane in întreținere -450 lei

*pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1000,01 si 3000 inclusiv, deducerile personale sunt degresive;

*pentru contribuabilii a căror venituri brute depășesc 3000 lei, nu se acordă deducere personală.

*persoanele in întreținere poate fi șotia/șotul, copii, alți membri ai familiei, rudele până la gradul al II-lea, ale căror venituri, impozabile si neimpozabile, nu depășesc 250 lei;

*nu sunt considerate persoane aflate in întreținere:
▪     persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice
– in suprafața de peste 10.000 mp la șes și colină;
– in suprafața de peste 20.000 mp in zonele montane.

▪     persoanele fizice care obțin venituri din:
-cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor în sere, solarii, sistem irigat;
-cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor:
-exploatarea pepinierelor viticole și pomicole

[ads]

 Observații importante:

Persoana aflată în intreținere poate avea sau nu domiciliul comun cu contribuabilul.

Pentru copii minorii, plata unei pensii alimentare, din partea unui părinte, nu dă dreptul la preluarea in întreținere a copilului, părintelui obligat la plata pensiei.

Copilul minor care este încadrat în muncă, și devine contribuabil și beneficiază de deducere personală, părinții nu mai ai dreptul de a-l lua în întreținere.

Deducerea personală se acordă numai o singură dată.

Reguli referitoare la venitul persoanelor întreținute:
– în cazul depășirii a sumei de 250 lei/lună => plătitorul venitului din salarii va reconsidera nivelul deducerii personale începând cu luna următoare celei în care a fost realizat venitul, indiferent de data la care se comunică către angajator/plătitor;
– în cazul în care venitul se situează sub 250 lei/lună => plătitorul de venituri va acorda deducerea personală o dată cu plata drepturilor salariale ale lunii în care contribuabilul a depus toate documentele justificative.

Pentru stabilirea deducerii personale, contribuabilul va depune la plătitorul de venit o declarație pe proprie răspundere, care trebuie sa cuprindă următoarele informații:
-datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (nume, prenume, domiciliul, CNP);
-datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreținere;

 • în ceea ce privește copii minori – la această declarație se anexează adeverința de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt șot sau declarația pe proprie răspundere că nu beneficiază de deducere personală pentru respectivul copil;
 • în ceea ce privește celelalte persoane aflate în întreținere – se anexează declarația pe proprie răspundere a persoanei întreținute, care cuprinde:

-datele de identificare a persoanei aflate in întreținere (nume, prenume, domiciliu, CNP);
-datele de identificare a contribuabilului care beneficiază de deducere personală;
-acordul persoanei întreținute de a fi preluată în întreținere;
-nivelul și natura venitului persoanei aflate in întreținere, inclusiv mențiunea privind suprafețele de teren agricol și silvic, precum și declarația afirmativă sau negativă cu privire la desfășurarea de activități specificate mai sus;
-angajarea persoanelor întreținute de a comunica persoanei care contribuie la întreținerea sa orice modificări în situația venitul realizat.

*contribuabilul este obligat să inștiinteze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, astfel incât angajatorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna următoare in care s-a produs evenimentul.

Deducerea personală nu se fracționează in funcție de numărul de ore lucrate, in cazul veniturilor realizate in baza unui contract individual de muncă, cu timp parțial, la funcția de bază.

– Determinarea impozitului pe salarii:

Baza de calcul = Venitul net x 16%

Pentru funcția de bază:

Venitul net = Venitul brut – contribuții obligatorii – deducerea personală – cotizația sindicală – cotribuția la fondul de pensii facultative (la nivelul anului sa nu depaseasc 400 euro/pers)

Pentru funcția care nu este de bază:

Venitul net = Venitul brut – contribuții obligatorii

Venitul brut = salariu de încadrare + sporuri (% x salariu încadrare) + stimulent + depășire cadou + avantaj

Venitul impozabil = Venitul net + Tichete de masa

Salariu net/salariu de baza = Venitul brut – Contribuții salariat – Impozit

– Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% din impozitul plătit anual, pentru:

 • susținerea entităților nonprofit;
 • unităților de cult;
 • acordarea de burse private;

Drepturile salariale acordate in natură se impozitează in luna in care au fost primite. Documentele referitoare la calcul referitor contravalorii avantajelor in natura se vor anexa la statul de plată.

Transformarea in lei, a sumelor obținute in valută se face la cursul de schimb comunicat de BNR, astfel:
-in situația in care veniturile din salarii sunt plătite in cursul lunii sau la lichidare – se utilizează cursul de schimb din data precedentă efectuării plații;
-in celelalte cazuri – cursul de schimb din ultima zi a lunii pentru care se face plata.

Referitor la funcția de bază:
– Angajatul are obligația să declare numai angajatorului ales funcția pe care o consideră de bază, pentru un singur loc de muncă, prin depunerea declarației justificative.
– Funcția de bază poate fi și la un loc de muncă cu timp parțial.
– La schimbarea locului unde se află funcția de bază, angajatul are obligația depunerii unei declarații pe proprie răspundere de renunțare la funcția de bază la angajatorul ales inițial.
– In cazul in care un angajat care obține venituri din funcția de bază se mută in cursul unei luni la alt angajator, calculul impozitului se face pe fiecare loc de realizare a venitului. Deducerea personală se acordă numai de primul angajator, in limita veniturilor realizate in luna respectivă, până la data lichidării.

Dacă reangajarea are loc in aceași lună cu lichidarea, la stabilirea bazei de calcul pentru determinarea impozitului lunar, nu se va lua în calcul deducerea personală.

[ads2]

– Termenul de plată a impozitului:

*25 a lunii;

*25 a trimestrului pentru: [- dacă depun obținea până la 31 ianuarie, adică completează D010 -]
▪     asociații, fundații, alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepția instituțiilor publice, care in anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;
▪     persoanele juridice plătitoare de profit care au avut in anul anterior venituri totale până la 100 000 euro, și îndeplinesc media de salariați;
▪     persoanele juridice plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc media de salariați;
▪     PFA, II, persoanele fizice care exercită profesii libere.

– Obligații declarative ale plătitorilor de venituri din salarii:

Depun declarația 205 pentru fiecare angajat, până la sfârșitul lunii februarie. Declarația 205 se depune numai pentru reținerile la sursă.

Contribuabilul poate deduce din venitul impozabil din salarii, obținute la funcția de bază, cheltuielile efectuate pentru economisirea in sistemul colectiv pentru domeniul locativ, in limita unei sume de 300 lei pe an. [OMEF 2025/2008]

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *