OMFP nr. 2634/2015 – privind documentele financiar contabile

Reactualizat pe 2 August, 2020 | Publicat pe 13 December, 2015

In Monitorul Oficial nr. 910 din 09.12.2015 a aparut Ordinul MFP nr. 2634/2015 – privind documentele financiar contabile.

Il puteti descarca de aici.

Prevederile prezentului ordin se aplica de la 01.01.2016.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga :
– Ordinul 3512/2008 privind documentele financiar-contabile ;
– Ordinul 2226/2006- privind utilizarea unor formulare financiar contabile .

Elemente de noutate ale prezentului ordin:

1. eliminarea conținutului minimal obligatoriu din cadrul normelor de întocmire și utilizare a fiecărui formular;

2. menționarea expresă a elementelor principale pe care trebuie să le cuprindă documentele justificative și documentele contabile (fișe, registre, jurnale etc.) la pct. 2 și 10 din Anexa nr. 1 la proiectul de ordin ”Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile”;

3. eliminarea obligativității întocmirii/emiterii unui anumit număr de exemplare dintr-un document;

4. eliminarea prevederilor referitoare la circuitul și locul de arhivare ale fiecărui document;

5. introducerea obligației ca fiecare entitate să își stabilească, în funcție de necesități și de modalitatea de ținere a evidenței contabile (manual sau cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor), proceduri proprii privind elementele prezentate la pct. 3 și 4 de mai sus;

6. eliminarea obligativității aplicării prevederilor Legii nr. 135/2007 privind
arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările ulterioare în cazul păstrării pe suport electronic a documentelor financiar-contabile, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic;

7. completarea Anexei nr. 4 ”Documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;

8. eliminarea din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile a acelor
formulare care se pot întocmi de către entități numai în funcție de necesități și conform procedurilor stabilite (proces-verbal de plăți, fișă de cont analitic pentru cheltuieli de producție, fișă de cont analitic pentru cheltuieli etc.);

9. eliminarea din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile a Registrului jurnalde încasări și plăți (cod 14-1-1/b), document care este reglementat în prezent de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă;

10. eliminarea prevederilor care nu mai sunt în vigoare ca urmare a abrogării unor acte normative (ex: Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice);

11. actualizarea prevederilor în conformitate cu modificările aduse legii contabilității
(au fost actualizate perioadele la care este obligatoriu să se întocmească
balanța de verificare, au fost actualizate termenele de reconstituire a
documentelor financiar-contabile);

12. introducerea obligației ca persoanele care arhivează în baza unui contract oneros documentele financiar-contabile ale unei entități să fie autorizate, potrivit
legii (conform art. 80 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

13. eliminarea obligației de a aplica ștampila pe documentele financiar-contabile, ca urmare a abrogării prevederilor legale referitoare la obligația aplicării ștampilei de către persoanele și entitățile prevăzute la art. V alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare și modificarea și completarea unor acte normative (ex.: ordin de deplasare, chitanță, decont pentru operațiuni în participație);

14. eliminarea prevederilor referitoare la aplicarea vizei de control financiar preventiv pe documentele financiar-contabile, având în vedere că exercitarea controlului financiar preventiv este reglementată prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Distribuie

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *