Declaratia 220 – cine o depune, care sunt termenele?

Timp citire:

Cine este obligat sa o depuna?

1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, provenind din:

a) activităţi independente;
b) cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
c) activităţi agricole impuse în sistem real;
d) silvicultură şi piscicultură.

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligaţia declarării veniturilor, prin completarea şi depunerea declaraţiei.

Pentru ce se depune?

2. Formularul se utilizează pentru:

a) declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere;

În cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se stabileşte pe baza normelor de venit, se vor avea în vedere dispoziţiile pct. 6.2 de la pct. 6 secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată”;

b) exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net;

c) recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit şi contribuţii sociale, potrivit legii.

3. Declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, potrivit art. 169 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Activităţi independente

4.1. Declaraţia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale.

4.2. În categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, se cuprind:

– venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii;
– venituri din profesii liberale;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situaţia în care plătitorii de venituri nu au obligaţia calculării şi reţinerii impozitului.

4.3. Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente din mai multe surse depun câte o declaraţie pentru fiecare sursă.

4.4. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere, cu excepţia persoanelor fizice pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

5. Cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă

5.1. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele de la subpct. 5.2. şi 5.3

5.1.1. Declaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.

5.1.2. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv bifează căsuţa „Cedarea folosinţei bunurilor” şi căsuţa „sub 5 contracte, inclusiv” de la secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” pct. 1 „Categoria de venit”.

5.1.3. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă.

5.1.4. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

5.2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente

5.2.1. Declaraţia se depune de către contribuabilii care la sfârşitul anului precedent celui de impunere realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.

5.2.2. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere. La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole.

5.2.3. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente bifează căsuţa „Cedarea folosinţei bunurilor” şi căsuţa „peste 5 contracte” de la secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” pct. 1 „Categoria de venit”.

5.3. Venituri din închirierea în scop turistic

5.3.1. Declaraţia se completează pentru fiecare an fiscal de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice.

La declaraţie se anexează formularul „Fişa capacităţii de cazare”, completată corespunzător situaţiei contribuabilului, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat.

5.3.2. Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, precum şi contribuabilii care depăşesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat, bifează căsuţa „Cedarea folosinţei bunurilor” şi căsuţa „În scop turistic” de la secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” pct. 1 „Categoria de venit” şi menţionează numărul de camere de închiriat în scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuinţe proprietate personală.

5.3.3. În situaţia în care în cursul anului se depăşeşte numărul camerelor închiriate (peste 5) se va depune un nou formular, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, bifându-se căsuţa „Sistem real” de la secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” pct. 2 „Determinarea venitului net”. De la data depăşirii numărului de camere închiriate (peste 5) şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului net se face în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute pentru categoria venituri din activităţi independente.

Veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente” de la titlul IV „Impozitul pe venit” din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente, pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real, după caz.

5.3.4. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

6. Activităţi agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

6.1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere.

6.2. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

7. Silvicultură şi piscicultură

7.1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

7.2. Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente” de la titlul IV „Impozitul pe venit” din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

7.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

8. Termenul de depunere a declaraţiei:

Declaraţia se depune la organul fiscal competent, astfel:

a) în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură şi care încep o activitate în cursul anului fiscal;

b) în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

c) pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice încep să realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv;

d) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit, şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat;

e) până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care, în anul fiscal anterior, au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro şi au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;

f) până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior;

g) până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care în anul 2015 au realizat venituri din activităţi independente cu regim de reţinere la sursă a impozitului, altele decât veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, iar începând cu anul 2016, prin efectul legii, pentru aceste venituri se schimbă regimul fiscal;

h) în termen de 30 de zile de la data încadrării în categoria persoanelor fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

9. Organul fiscal competent

Declaraţia se completează în două exemplare:

– originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

– copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

10. Modul de depunere a declaraţiei

10.1. Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular.

10.2. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

10.3. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

10.4. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

10.5. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Dă share dacă ți-a fost de folos și îți mulțumesc pentru asta!

Alte articole…

3 Comentarii

  1. GG

    Fals. 220 poate fi depusa pana in luna mai si trebuie depusa odata cu declaratia 200!.
    Sursa: ANAF
    Nu mai puneti oemnii pe drumuri aiurea.

    Răspuns

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *